De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is het officiële overlegorgaan van ouders en leerkrachten. De MR mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de schoolleider. 

Aan de MR nemen 2 leerkrachten en 2 ouders deel. Voor onze locatie zijn dit:

  1. Wai Jing Vreeken-Chung (leerkracht groep 3)

  2. Paul van Elk (leerkracht groep 7)

  3. Vincent Ruiter (ouder): Bjorn (groep 7a), Lars (groep 6a), Olav (groep 4a)

  4. Tessa Borgardijn-van Zuijlen Marlin (groep 4)

De MR denkt onder andere mee over de onderwijskundige visie van de school, de kwaliteit van het onderwijs, het 4-jaarlijks schoolplan, de bijbehorende jaardoelen en de profilering van de locatie. 

 De MR vergadert zo’n 6 keer per jaar waarbij de schoolleider ook wordt uitgenodigd. De MR wordt versterkt door de MR-commissie. Deze groep met ouders denkt mee over de punten waar de MR over vergadert en is een verlengstuk van de ouders die in de MR zitten. De ervaring leert dat de MR zo zeer waardevolle inbreng krijgt voor de MR vergaderingen. De commissie bestaat uit zo'n vijf ouders, er is altijd plek voor nieuwe meedenk-ouders. U kunt de MR per mail bereiken via MR Eemstraat

Gemeenschappelijke MR

De school op de locatie Eemstraat maakt samen met de locatie Reviusstraat deel uit van de Sint Bavoschool. De Sint Bavoschool en de Liduinaschool (met 2 andere locaties in Haarlem-Noord) behoren samen tot de Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten. Voor deze stichting krijgt de medezeggenschap vorm via de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Op stichtingsniveau behandelen we onderwerpen zoals formatieplannen (de inzet van personeel binnen de scholen van de stichting), personeelsbeleid, veiligheidsbeleid en de begroting van de Stichting Haarlem-Schoten. De GMR bestaat uit vier leden (twee ouders en twee leerkrachten) afkomstig van zowel de Sint Bavoschool als de Liduinaschool. Informatie over de GMR kunt u vinden op de website van de Stichting Haarlem-Schoten 

Notulen, agenda's en het jaarverslag

De notulen, de agenda's per vergadering en het jaarverslag van het schooljaar kunt u opvragen bij de voorzitter van de MR via dmr-eem@sintbavoschool.nl

Regelementen van de MR.

De werkwijze van de MR is te vinden in het huishoudelijk regelement.

De juridische basis voor de MR van de Sint Bavoschool vindt u in het medezeggenschapsregelement.

Hetzelfde document voor de deelraden van de locatie Eemstraat en Reviusstraat vindt u in het medezeggenschapsregelement deelraden.

Deze documenten zijn op te vragen bij de voorzitter van de DMR via dmr-eem@sintbavoschool.nl

Vergaderdata

Schooljaar 2019-2020

woensdag 18 september 2019

Eemstraat 

19:00

woensdag 9 oktober 2019

Juno

18:00

maandag 9 december 2019

Timor

19:00

dinsdag 11 februari 2020

Revius

19:00

maandag 11 mei 2020

Juno

18:30

woensdag 10 juni 2020

Eemstraat 

19:00